Az egyik programpontunk volt

Képviselői előterjesztés a 2020 június 25-i testületi ülésre

Sürgősségi indítvány -Előterjesztés

 Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.06.25-i ülésére

  napirendi pont: Kutyafuttató létesítése

Előterjesztő és elkészítő: Springer Friedrich képviselő
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, Környezetvédelmi és bizottság

Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő-testület!

Több megkeresés érkezett hozzám az elmúlt hónapokban is, hogy igény van egy kutyafuttató létrehozására és annak ingyenes használati lehetőségére kerepes területén. Az utóbbi időben is megnőtt a városunkban tartott házi kedvencek száma,

Az elképzelés szerint, javaslatot teszek, a Sósvíz-, avagy a Szilasi rét néven ismert, korábbi 011-es hrsz-ú területen, amit a Béke, és a Mogyoródi út határolt önkormányzati területen létrehozandó kutyafuttató kijelölésre. Ezt a területet javaslom, hogy a testület felhatalmazásával a polgármester utasítására a Simoncsik Mária Főépítész a Műszaki Osztály bevonásával jelölje ki.

A kutyafuttató helyigénye kb. 10 x 30 méteres, de maximum 10×50 méteres, azaz 300-500 m2 terület, így a kisebb testű kutyák és a nagyobb testűek által is használható, a kialakításra kerülő terület.
Javaslom erre a célra a 4512 Hrsz-u területen elhelyezni a kutyafuttatót.

Ennek szabályait ki kell alakítani és ezért Kerepes Város SZMSZ-ében 21. § (3) c) pontban kapott törvényes felhatalmazásom értelmében, annak 23. § (1) a) – szerinti előterjesztési javaslatot teszek.
A támogató döntéshez az SZMSZ szerint egyszerű szótöbbség szükséges és nyílt szavazással történhet. Javaslatom kérem megtárgyalni a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,

Mivel Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól 24. § (1) a következőket tartalmazza:
Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az ebet pórázon kell vezetni. Ezért javaslom ezt a következővel módosítani: Kerepes Város közigazgatási területén póráz nélkül ebet futtatni kizárólag az alább részletezett, és az 1. mellékletben bemutatott közterületeken lehet:  d) 4512 hrsz-ú területen (Szilasi Nagyrét-sósvíz területén kialakított kutyafuttató.)

Az állatok tartásáról szóló rendelet módosítását említett kutyafuttató terület optimális kijelölése és létrehozása indokolta. A jelenlegi javaslat önkormányzati képviselői kezdeményezésem alapján kerülhet kidolgozásra. A Szilasi réten egy bármikor később megváltoztatható, áthelyezhető  kutyafuttató,  keskeny, de egyéb funkciókkal  kihasználható, megfelelő színvonalú kutyafuttató terület kerülhet kijelölésre. Ennek eredményeképp a Szilasi rét néven ismert korábbi 011 Hrsz.-ú tömbben, a 45012-es Hrsz-ú területen javaslom kijelölésre az Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészen. Ez egy ligetes területet és ide kerülhetne a javaslat szerint elkerített új kutyafuttató. A tervek szerint nemcsak kerítéssel lenne ellátva, hanem a megfelelő hulladékgyűjtő eszközökkel is. A kerepesi ebtartók szükségeinek kielégítése miatt, Indokoltnak véltük a közterület kijelölését, egy kutyafuttató céljára. A kutyafuttatóhoz az említett állatvédelemről szóló rendeletünket módosítani kell, hogy póráz nélkül lehessen eme területen a házi kedvenceket futtatni.
A rendelet módosításának hatálybalépése igazodna a szükséges munkálatok tervezett befejezéséhez.
A Sportért Biztonságért Alapítvány koordinálja, és civil összefogással fedezi a költségeket és a Kerepesi Német Kultúregyesület segítségével,  és más civilek közreműködésével a nyár folyamán, kialakíthatjuk az Önkormányzat által biztosított területen a kutyafuttatót. Magam is szívesen részt veszek a szervezésben, és felügyelem azt. A munkák elvégeztével ingyenesen az önkormányzat kezelésébe kerül a kutyafuttató. A terület később bővíthető más funkciókkal is ellátható (padok, virágok, fák, kutyasuli, stb.) Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembevételével fogadja el javaslatomat.  

A támogató döntéshez az SZMSZ 21.§ (1) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.

A határozathozatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ és (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. A megfogalmazott javaslatok megvalósítása képviselő testületi döntést, polgármester részéről pedig végrehajtást igényel.

…/2020.(VI.25) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Képviselő-testülete támogatja, Springer Friedrich képviselő javaslatát, és jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti kutyafuttató létrehozását. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a Kerepes Város közigazgatási területén, Kerepes Város Főépítésze által jóváhagyott és kijelölt területen kerepesi Sportért Biztonságért alapítvány, kutyafuttatót hozzon létre, amit annak elkészülte után, a városnak térítés mentsen, átadnak és azt követően, azt bárki szabadon rendeltetésszerűen használhatja. Kerepes Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a szükséges intézkedések meghozatalára, hogy a Sportért Biztonságért Alapítvány koordinációjával, civilek és civilszervezetek összefogásával megvalósuljon egy kerepesi kutyafuttató.

Felelős: Gyuricza László polgármester

Határidő: 2020. július 30

 

…/2020.(VI.25) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Képviselő-testülete támogatja, Springer Friedrich képviselő javaslatát, Kerepes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendeletét a helyi állattartás szabályairól, annak 24. § (1) bek. módosítását előkészítésre javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy:
Kerepes Város közigazgatási területén póráz nélkül ebet futtatni, kizárólag a rendelet mellékletben bemutatott és meghatározott közterületeken lehet.
Kerepes Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, bízza meg Kerepes Város Jegyzőjét, Dr. Kiss Bélánét, hogy a következő testületi ülésre foglalja egységes szerkezetbe a rendeletet és rendeletmódosításra készítse elő, hogy a polgármester azt megvitatást követő elfogadásra előterjeszthesse.

Felelős: Gyuricza László polgármester
Dr. Kiss Béláné Jegyző
Határidő: 2020. július 30

Kerepes, 2020.06.18

Springer Friedrich
képviselő